Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα & τον Προϋπολογισμό του Δήμου μας

07/10/2018

Κύριε Δήμαρχε,

Απαντώντας στην πρόσκλησή σας, θέλουμε καταρχήν να επισημάνουμε, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, ότι είναι περισσότερο από αναγκαίο η πρόσκληση να απευθύνεται σ’ ολόκληρη την τοπική κοινωνία, προκειμένου να αξιοποιηθεί η γνώση και η εμπειρία που διαθέτει, και να μην περιορίζεται απλώς στο ρόλο του παρατηρητή των αποφάσεων και των έργων.

Δηλαδή, η διαδικασία κατάρτισης του Τεχνικού προγράμματος και του Προϋπολογισμού δεν θα έπρεπε να είναι υπόθεση μόνο της Δημοτικής Αρχής & των Διευθυντών των υπηρεσιών του δήμου μας, και επικουρικά του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά μια ευρύτερη συμμετοχική διαδικασία, στη βάση ενός προσχεδίου που θα έχει εκπονήσει και δημοσιοποιήσει η Δημοτική Αρχή. Ο σχεδιασμός για το αύριο της πόλης μας, αλλά και κάθε πόλης οφείλει να στηρίζεται στους πολίτες και τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται από κοινού.

Θα επαναλάβουμε επίσης, ότι η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος οφείλει να διέπεται από κάποια λογική που να απαντά στο ερώτημα «Τι πόλη θέλουμε;» και να δίνει λύσεις στις ανάγκες και στα προβλήματα που υπάρχουν ή θα προκύψουν.

Π.χ. η μέχρι σήμερα κυρίαρχη λογική στην ανάπτυξη των πόλεων έδινε την απόλυτη προτεραιότητα στο αυτοκίνητο. Η πόλη, έδινε όλο και περισσότερο χώρο στο αυτοκίνητο, προσαρμοζόταν δηλαδή στις ανάγκες του, αντί να γίνεται το αντίθετο, δηλαδή το αυτοκίνητο να προσαρμόζεται στις ανάγκες της πόλης.

Στη σύγχρονη πόλη που οι πολίτες ασφυκτιούν, χρειάζεται να δώσουμε λύσεις για :
• την ικανοποίηση της ανάγκης αναψυχής και κοινωνικής επαφής των πολιτών, με τη δημιουργία νέων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων
• την υλοποίηση έργων και προτάσεων που να διασφαλίζουν τη βιώσιμη κινητικότητα
• την ενίσχυση, ανάπτυξη ή δημιουργία υποδομών στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων
• την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος
• τον περιορισμό της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος
• την φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση των απορριμμάτων
• την αντιμετώπιση του προβλήματος στάθμευσης

Και βέβαια παρακολουθώντας και λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα και τις εξελίξεις, όχι μόνο στο τοπικό, αλλά και σε περιφερειακό, πανελλαδικό, ευρωπαϊκό, ακόμη και διεθνές επίπεδο.

Στο δια ταύτα λοιπόν καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις:

Αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης των Απορριμμάτων

Τα δεδομένα που ουσιαστικά επιβάλλουν την άμεση αναθεώρηση του υφιστάμενου Τοπικού σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο μας είναι αναλυτικά τα ακόλουθα :

1ον) Στις 18 Απριλίου 2018 η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την τροποποίηση έξι παλαιότερων οδηγιών με την έκδοση τεσσάρων νέων οδηγιών:
Οδηγία (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

εκτιμώντας ότι η διαχείριση των αποβλήτων στην Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί και να μετατραπεί σε βιώσιμη διαχείριση υλικών με στόχο την προστασία, τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του ανθρώπου, την εξασφάλιση της συνετής, αποδοτικής και ορθολογικής χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων, την προαγωγή των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Σύμφωνα με το άρθρο (41) της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας 2018/851/ΕΚ για τα απόβλητα, «προκειμένου να αποφευχθεί η επεξεργασία αποβλήτων που καθηλώνει τους πόρους στα κατώτερα επίπεδα της ιεράρχησης των αποβλήτων, να αυξηθούν τα ποσοστά προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, να καταστεί δυνατή η υψηλής ποιότητας ανακύκλωση και να ενισχυθεί η αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών υψηλής ποιότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την ενίσχυση της συμμόρφωσης προς την υποχρέωση για χωριστή συλλογή αποβλήτων, που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να καθιερώσουν χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα απόβλητα από χαρτί, μέταλλα, πλαστικά και γυαλί, που τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν εκπληρώσει έως το 2015, και θα πρέπει να καθιερώσουν τη χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων, των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά και των αποβλήτων της κλωστοϋφαντουργίας. Όπου είναι σκόπιμο, τα επικίνδυνα βιολογικά απόβλητα και τα απορρίμματα συσκευασίας που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες θα πρέπει να υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη συλλογή».

(EL 14.6.2018 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/115)

2ον) Σχετική με τα ανωτέρω πρόβλεψη υπάρχει και στον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 4555 / 2018 (Κλεισθένης Ι) στο άρθρο 228 (Αρμοδιότητες των δήμων επί Αστικών Στερεών Αποβλήτων), παράγραφος 1δ & 1ε :
1. Οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
δ. την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής για τέσσερα (4) τουλάχιστον διακριτά ρεύματα ανακυκλώσιμων αποβλήτων υλικών, ήτοι γυαλί, χαρτί, πλαστικά και μέταλλα από αστικά απόβλητα, οι ίδιοι ή σε συνεργασία με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2939/2001,
ε. την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που προέρχονται ιδίως από χώρους εστίασης, νοικοκυριά, μεγάλους παραγωγούς και πράσινα απόβλητα πάρκων και κήπων.

3ον) Το ρήγμα που εμφανίστηκε / δημιουργήθηκε στον χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ φυλής στις 9 και 10 Ιουνίου και επιδεινώθηκε λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, ανέδειξε τον υπερκορεσμό της χωματερής και την επιτακτική ανάγκη οριστικού κλεισίματός της.
Η μεγαλύτερη χωματερή της Ευρώπης, που υποδέχεται το 90% του συνόλου των σκουπιδιών της Αττικής, δηλαδή γύρω στους 1.800.000 τόνους/έτος.
Είναι αδιανόητο ο δήμος μας να συνεχίσει να συμβάλλει στο πολλαπλό έγκλημα που συντελείται στη Φυλή & το Θριάσιο εδώ και εξήντα χρόνια.
Η χωματερή στη Φυλή βλάπτει σοβαρά την υγεία και υποβαθμίζει το βιοτικό επίπεδο όσων ζουν και δουλεύουν στη Δυτική Αθήνα και στο Θριάσιο, με άγνωστες επιπτώσεις και στο λεκανοπέδιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, το 81% των απορριμμάτων της Ελλάδας θάβονται, έναντι 31% που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε.
Είναι μεγάλο οικολογικό έγκλημα να συνεχίζουμε να θάβουμε εν έτει 2018 τα απορρίμματα σε ΧΥΤΑ.

4ον) Η φιέστα της ορκωμοσίας της Ρένας Δούρου (ως Περιφερειάρχη) στη Φυλή και οι δηλώσεις της, αποδείχτηκαν θεατρινισμοί πολιτικής εξαπάτησης των κατοίκων της, καθώς και των κατοίκων του Γραμματικού.

Είναι προφανές ότι όσα όφειλε και δεν έκανε στα μέχρι τώρα τέσσερα χρόνια της θητείας της, δεν πρόκειται να τα κάνει στον ένα χρόνο που απομένει. Αυτό έγινε φανερό από τη στιγμή κατάρτισης του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αττικής και φυσικά της ψήφισής του.

Σε αντίθεση με τις μέχρι σήμερα διαβεβαιώσεις της Ρένας Δούρου, ότι δεν θα υπάρξει νέα επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) αποφάσισε στις 27/06/2018 νέα επέκταση, που εκτιμάται ότι θα δώσει «ζωή» 8-9 μηνών ακόμα στη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Μετά πάλι αδιέξοδο… Η “μίνι” κρίση, αποτελεί προάγγελο μεγαλύτερης….

5ον) Παρά τις διαδοχικές αναβολές, επίκειται η εφαρμογή του ειδικού τέλους ταφής  (άρθρο 43 του Νόμου 4042 / 2012). Η ενεργοποίηση των προβλέψεων του άρθρου 43 του νόμου, όπως έχουμε επισημάνει και παλαιότερα, συνεπάγεται σοβαρή οικονομική επιβάρυνση για το δήμο μας (αρχική επιβάρυνση τριανταπέντε (35) ευρώ/τόνο απορριμμάτων που μεταφέρονται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ Φυλής) χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας και στη συνέχεια θα αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο έως το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά τόνο).

6ον) Η διατήρηση του υφιστάμενου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο μας, αναμένοντας την έγκριση και χρηματοδότηση του σχεδίου που έχουμε υποβάλλει, θα κοστίσει τελικά στο Δήμο μας πολύ περισσότερο από το ποσό της χρηματοδότησης που ενδεχομένως (είναι αβέβαιο αν θα εγκριθεί) θα εισπράξει από το ΕΣΠΑ.

Μελέτη διαχείρισης του αστικού Πρασίνου στο Δήμο μας

Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Ιουλίου 2018 στο θέμα 22 (κοπή δένδρων στην οδό Χίου) ανέδειξε για άλλη μια φορά το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει με τα ακατάλληλα για τα πεζοδρόμια δένδρα.

Επιβεβαιώθηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ότι τα προηγούμενα χρόνια έχουν φυτευτεί  περίπου 5000 βραχυχίτωνες (δηλαδή 5.000 βραδυφλεγείς «βόμβες») στα πεζοδρόμια της πόλης μας. Μια καταστρεπτική επιλογή των προηγούμενων Δημοτικών αρχών, επί σειρά ετών, η οποία ουσιαστικά αποσιωπάται.
«Βραδυφλεγείς βόμβες» που όταν «εκραγούν», όταν δηλαδή το ριζικό τους σύστημα καταστρέψει το πεζοδρόμιο, ή / και το δίκτυο ύδρευσης, ή / και τον μαντρότοιχο κάποιου περίοικου, τότε περιστασιακά οι υπηρεσίες του Δήμου σπεύδουν να κόψουν το δένδρο.

Έτσι όμως, σε μερικά χρόνια, οι Δημοτικές υπηρεσίες θα τρέχουν και δεν θα προλαβαίνουν να κόβουν δένδρα, ο προϋπολογισμός του Δήμου μας θα επιβαρύνεται με επιπλέον δαπάνες επισκευών των πεζοδρομίων, τα πεζοδρόμιά μας θα μείνουν χωρίς δένδρα και το ισοζύγιο πρασίνου της πόλης μας θα «πάει περίπατο».

Απαιτείται λοιπόν έρευνα, μελέτη και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την σταδιακή αντικατάσταση των ακατάλληλων δένδρων από τα πεζοδρόμια του Δήμου μας, με άλλα κατάλληλα, έτσι ώστε να μη διαταραχθεί / επιδεινωθεί το ισοζύγιο πρασίνου στην πόλη μας. Απαιτείται δηλαδή η δημιουργία ψηφιακού μητρώου δένδρων, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία αξιολόγησης των δέντρων, σύμφωνα με τα οποία θα εκτιμηθεί η κατάστασή τους, οι ζημιές και τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει ή πρόκειται να δημιουργήσουν, και θα διατυπώνονται / προτείνονται τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του πρασίνου στην πόλη μας συνολικά και σε βάθος χρόνου.
 
• Η ανωτέρω πρόταση είναι σε απόλυτη σχέση με την επόμενη πρόταση μας (Μελέτη για τις Αναπλάσεις και ανακατασκευές των πεζοδρομίων) και αποτελεί μάλιστα βασική προϋπόθεση για την υλοποίησή της.

Μελέτη για τις Αναπλάσεις και ανακατασκευές των πεζοδρομίων

Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη διαφοροποίησης του τρόπου ανακατασκευής  των πεζοδρομίων, έτσι ώστε να πληρούν τις Ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές. Να μην δαπανώνται πλέον πολύτιμα κονδύλια σε ανακατασκευές πεζοδρομίων που παραμένουν προβληματικά, δύσβατα ή αδιάβατα και δεν ικανοποιούν τις διεθνείς προδιαγραφές.

Είτε αυτό αφορά αναπλάσεις / ανακατασκευές των πεζοδρομίων, είτε τα υφιστάμενα πεζοδρόμια.

Να αναθεωρηθούν - τροποποιηθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πεζοδρομίων ώστε να καταστούν ασφαλή, λειτουργικά και προσπελάσιμα από τους πολίτες.


Εικόνα 1: Πλάτος πεζοδρομίου

Για την επίτευξη των παραπάνω ελάχιστων διαστάσεων πλάτους προτείνεται η μείωση του πλάτους του οδοστρώματος -όπου αυτό είναι δυνατόν- σε όφελος των πεζοδρομίων.
Τα πεζοδρόμια διαπλατύνονται με ελάχιστο πλάτος τα 2,05m. Το πλάτος του οδοστρώματος στενεύει και περιορίζεται στα 5,90m έως 6,00m για δρόμους διπλής κυκλοφορίας και 3,50m για μονόδρομο που αποτελούν και ιδανικό πλάτος δρόμου ώστε τα οχήματα να κινούνται ικανοποιητικά.

Έχουμε προτείνει επίσης την κατασκευή «εξοχών» στις γωνίες των πεζοδρομίων (στις διασταυρώσεις των οδών). Τα πλεονεκτήματά τους είναι πολλά:
• μειώνεται η απόσταση μεταξύ των απέναντι πεζοδρομίων,
• αποκλείεται η αυθαίρετη στάθμευση αυτοκινήτων στις γωνίες των δρόμων, που εμποδίζει τη διέλευση των πεζών,
• βελτιώνεται η ορατότητα των οδηγών που στρίβουν,
• προκύπτει χώρος για ανετότερη κατασκευή ραμπών που καταργώντας το κράσπεδο είναι βολικές για κάθε κατηγορία πεζού.

Εκπόνηση ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στο Δήμο μας

Η μελέτη που εκπόνησε η εταιρεία ΝΑΜΑ, κατέγραψε και αποτύπωσε πληθώρα στοιχείων που αφορούν την πόλη μας και πρότεινε επί μέρους λύσεις σε διάφορα σημεία, απέχει όμως από το να αποτελεί ολοκληρωμένο Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα. Θα επισημάνουμε τα εξής σοβαρά ζητήματα:

Αυτοκίνητο & Στάθμευση 

Οι ελληνικές πόλεις, λόγω κοντόφθαλμων πολεοδομικών σχεδιασμών και πολιτικών, έχουν μετατραπεί σε πόλεις για το αυτοκίνητο.
Όσο αυξάνεται η χρήση / εξάρτηση από το αυτοκίνητο, αυξάνεται και ο αριθμός των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν / σταθμεύουν στην πόλη. Η αναζήτηση / εξεύρεση χώρου για περισσότερα αυτοκίνητα, σημαίνει αφαίρεση χώρου από τις υπόλοιπες χρήσεις της πόλης, επειδή οι δυνατότητες των πόλεων σε χώρους είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες. Οδηγούμαστε εύλογα σε πολλαπλό αδιέξοδο.
Η συνειδητοποίηση των επιπτώσεων αυτής της κατάστασης έχουν ευτυχώς οδηγήσει σε ριζική αναθεώρηση του προβλήματος. Έτσι προέκυψαν τα ΣΒΑΚ, για να ξαναγίνουν οι πόλεις για τον άνθρωπο.
Το ζητούμενο είναι η δημιουργία συνθηκών Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Τα ΣΒΑΚ έχουν ως στόχο οι πόλεις να λειτουργούν με λιγότερα αυτοκίνητα, περισσότερο περπάτημα, ποδήλατο και δημόσια μέσα μεταφοράς (ΜΜΜ).
Απαιτείται λοιπόν η λήψη μέτρων για την οργάνωση της στάθμευσης, αλλά και τον περιορισμό της άναρχης στάθμευσης. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται να γίνει έρευνα - καταγραφή των υφιστάμενων χώρων στάθμευσης (νόμιμων και άτυπων) εντός και εκτός των ιδιοκτησιών, αλλά και να γνωρίζουμε αν χρησιμοποιούνται ή δεν χρησιμοποιούνται.

Έρευνα – Μελέτη των μετακινήσεων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) στο Δήμο μας  

Ένα ΣΒΑΚ θα πρέπει να καταγράφει / αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση και τις ανάγκες (σημερινές & μελλοντικές) στις μετακινήσεις με ΜΜΜ, να τις αξιολογεί  και να καθορίζει στόχους άμεσους & μελλοντικούς.
Όπως αποδείξαμε, τα στοιχεία που παρείχε η μελέτη της ΝΑΜΑ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Χρειάζεται λοιπόν η πραγματοποίηση έρευνας – μελέτης που θα καταγράφει :
1. Το πραγματικό επίπεδο εξυπηρέτησης από το υφιστάμενο δίκτυο ΜΜΜ,
2. Τις ακάλυπτες ανάγκες κινητικότητας από το υφιστάμενο δίκτυο ΜΜΜ χωρικά και χρονικά,
3. Τις μελλοντικές ανάγκες / απαιτήσεις σχετικά με την λειτουργία των ΜΜΜ. 
 
Διαμπερής κυκλοφορία στο Δήμο μας

Η μελέτη για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στο Δήμο μας, που εκπόνησε η εταιρεία ΝΑΜΑ, τεκμηρίωσε με στοιχεία το σοβαρό πρόβλημα διαμπερούς κυκλοφορίας στο Δήμο μας.
Στη δημόσια διαβούλευση που έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/04/2017, αλλά και πρόσφατα στις 02/07/2018 καταθέσαμε δημόσια την πρότασή μας για την αντιμετώπιση της διαμπερούς κυκλοφορίας στο Δήμο μας, με την χρήση (ελεύθερη διέλευση) από την Αττική Οδό.
Για την διεκδίκηση του αιτήματος απαιτείται η τεκμηρίωση του από τον μελετητή με στοιχεία Προέλευσης - Προορισμού των μετακινήσεων που φορτίζουν τον αστικό ιστό της πόλης μας.

Αξιολόγηση του έργου ανάπλασης της οδού Βουτσινά

Όπως επισημάναμε και στη σχετική συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο, είναι απορίας άξιο και παράδοξο, ενώ συντάσσεται / εκπονείται η μελέτη για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στο Δήμο μας να μην αξιολογείται από το μελετητή το έργο ανάπλασης της οδού Βουτσινά με βάσει τους κανόνες της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Η οδός Βουτσινά λειτουργεί ουσιαστικά ως διαμπερούς κυκλοφορίας παρακαμπτήριος οδός της Λεωφόρου Μεσογείων. Επιβάλλεται η αξιολόγηση του έργου στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ.

Μελέτη για την πεζοδρόμηση της οδού Ευριπίδου και τη δοκιμαστική υλοποίηση του «Κέντρου Πόλης»

Όπως έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη, ο ενιαίος πλέον Δήμος μας δεν διαθέτει αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί «Κέντρο Πόλης», δηλαδή ένα χώρο περιπάτου και συνάντησης των κατοίκων του Δήμου, με υποδομές πολιτισμού και αναψυχής.
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας επαναλάβαμε την πρότασή μας για την ενοποίηση των χώρων του Δημαρχείου, του πάρκου και του Άλσους Χολαργού, τη σταδιακή ανάπλαση και πεζοδρόμηση της περιοχής, με τις αναγκαίες υποδομές, με ταυτόχρονες κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές αλλαγές μικρής κλίμακας που θα διευθετήσουν την κίνηση των οχημάτων, ώστε από τη μια να βρουν θέση χρήσεις αναψυχής και ελεύθερου χρόνου για τους κατοίκους και από την άλλη ο Δήμος να αποκτήσει το κέντρο του, την καρδιά της πόλης μας.
Στο ανωτέρω πλαίσιο (Β’ Φάση) έγινε αποδεκτή η πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Ευριπίδου (από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Βεντούρη) και η δοκιμαστική υλοποίηση του «Κέντρου Πόλης» τα Σαββατοκύριακα.

Απαιτείται συνεπώς ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και η υλοποίηση / εφαρμογή των ανωτέρω.

Για το ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Χολαργού – Παπάγου

Περικλής Ζήκας